નોબલ ગૃપની યશ કલગીમાં એક નવું મોતી.

– સિમેન્ટ રોડ.

– અન્ડર ગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ સિસ્ટમ.

– કમ્પાઉન્ડ વોલ.

– ડેવલોપ કોમન પ્લોટ.

– ચિલ્ડ્રન પાર્ક / સીનીયર સીટીઝન પાર્ક.

સ્વતંત્ર ખુલ્લાં પ્લોટ.

જૂનાગઢ- વંથલી રોડ, ભરાડ સ્કૂલની બાજુમાં, જૂનાગઢ.

+91 70960 12000

DOWNLOAD BROCHURE